Aktualności - Przedszkole

WAŻNA INFORMACJA!!!
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2024/2025

 

Rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna od 4go do 15go marca br.
Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji w terminie od 12go do 23go lutego.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.

 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.

 • Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.

 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.

 • Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objętewychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach.W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2022 roku.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta:
  a) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
  b) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
  c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
  d) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
  e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
  f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czymdo naboru będzie dostępnych ok. 1350 miejsc gdyż pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Nowością w tym roku będą świeżo oddane do użytku (po rozbudowie) sale przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II przy ulicy Bernarda Kugleraw dzielnicy Ochojec. Mamy nadzieję, że ukończenie tej inwestycji rozwiąże problemy z miejscami w przedszkolu nie tylko w dzielnicy Ochojec ale również w dzielnicy Golejów.

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

Określone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.
Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika:

https://edukacja.rybnik.eu/10524-2/?fbclid=IwAR2ajCYSYez9tP_H4kJoC80JVmdBMvQiROkUhDVBJ-9WitlT8q_EAATbACE

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

harmonogram1
harmonogram2

Zasady naboru do przedszkola w roku 2024 według Prawa Oświatowego (plik do pobrania):

doc
plik doc - 31.5 KB
przerwa wakacyjna 2024

 

2021-03-21

Archiwum