NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 • Bezpieczeństwo dla dzieci 6 – 7 letnich poprzez odizolowanie miejsca nauki dzieci młodszych od miejsca nauki ich starszych rówieśników tj. ucz. klas IV – VIII.

 • Przestronne klasy z odpowiednim wyposażeniem tj. meblami wielkością i kolorystyką dostosowaną do wieku dziecka i wydzielonym kącikiem do zajęć rekreacyjnych na dywanie i z zabawkami.

 • Możliwość pozostawienia w szkole (klasie) pomocy dydaktycznych, np. książek i zeszytów.

 • Dużą salę gimnastyczną.

 • Nowoczesną pracownię komputerową i bibliotekę multimedialną.

 • Dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dużą ilością książek dla młodszych dzieci.

 • Boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią i zadbane tereny zielone.

 • Opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

 • Prowadzenie wszystkich zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 • Opiekę i wsparcie wychowawcze. Dzieci są objęte opieką pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.

 • Darmową naukę języka obcego.

 • Udział w zajęciach komputerowych.

 • Możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy w nauce.

 • Możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach, dostosowanych do wieku, rozwijających jego zdolności.

 • Darmowe mleko i owoce w ramach programu „Program dla szkół” dla klas I - V.

 • Opiekę świetlicy szkolnej dla dzieci obojga pracujących rodziców lub samotnie wychowującego.

 • Możliwość zjedzenia drugiego śniadania, przyniesionego z domu na stołówce szkolnej.

 • Herbatę dla wszystkich chętnych dzieci – za niewielką odpłatnością.

 • Obiady szkolne spełniające kryteria określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

 • Sale lekcyjne wyposażane sukcesywnie w tablice interaktywne.

 • Dostęp rodziców do dziennika elektronicznego.